«Så da laga vi oss rett og slett en turnus»- Arbeidsdeling i hjemmet under koronapandemien

Intervjustudien er gjort på oppdrag fra Likestillingssenteret. Likestillingssenteret gjennomførte i første del av koronapandemien to kvantitativ undersøkelser om arbeidsdelingen i hjemmet. Disse ønsket de å utdype med en kvalitativ studie, som gir et unikt innblikk i barnefamiliers hverdag under en spesiell og krevende periode i vår tid. Denne studien er basert på 15 informanter, derav… Les mer »

Pleie- og omsorgsplan for Trysil kommune

Rapporten kartlegger omsorgsressursene i kommunen og ser på hvor det særlig er viktig å styrke tjenestene og å bedre koordingeringen mellom ulike deler av hjelpeapparatet. Den legger fram en modell for organisering av hjemmebasert omsorgstjeneste der både eldre og andre grupper omsorgstrengende er målgruppe. Modellen bugger på samordning mellom de ulike hjelperne i det offentlige… Les mer »

Frivillige og lønnede på samme lag. Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet – i samspill med offentlig sektor

Prosjektet Understøttelse og videreutvikling av den frivillige omsorgen har pågått i hele 2011, og det samles inn både kvalitative og kvantitative data. I juni ble første publikasjon levert. ØF-notat 11/2011 baserte seg på en nettbasert spørreundersøkelse besvart av enhetsleder, virksomhetsleder eller pleie- og omsorgsleder i 270 kommuner. Denne rapporten er andre og siste leveranse i… Les mer »

Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg

Prosjektet Understøttelse og videreutvikling av den frivillige omsorgen pågår ut 2011, og det samles inn både kvalitative og kvantitative data. Dette notatet er første leveranse i forbindelse med prosjektet. Notatet baserer seg på en nettbasert spørreundersøkelse besvart av enhetsleder, virksomhetsleder eller pleie- og omsorgsleder i 270 kommuner. Disse utgjør 60 prosent av norske kommuner og… Les mer »