1988/12.04

I Vang kommune ahr innføring av døgnservice bidratt til «Ekteskap» mellom hjemmesykepleien og institusjonstjenesten. I et forsøksprosjekt fra 1987-88 er en slik integrert modell «Vangsmodellen» utprøvd. Erfaringene fra prosjektet foreligger i denne rapporten.

Pleie- og omsorgsplan for Trysil kommune

Rapporten kartlegger omsorgsressursene i kommunen og ser på hvor det særlig er viktig å styrke tjenestene og å bedre koordingeringen mellom ulike deler av hjelpeapparatet. Den legger fram en modell for organisering av hjemmebasert omsorgstjeneste der både eldre og andre grupper omsorgstrengende er målgruppe. Modellen bugger på samordning mellom de ulike hjelperne i det offentlige… Les mer »