Med rovdyr og politikk i utmarka. Evaluering av rådgivende utvalg for rovviltforvaltning og forsøk med rovvitnemder

Etter flere år med økende konfliktnivå innen rovviltpolitikken, vedtok Stortinget i sin behandling av St meld 35 (1996-97), «Om rovviltforvaltning», å iverksette forsøk med rovviltnemder, samt en videreføring av rådgivende utvalg for rovviltforvaltning (RUR).Evalueringen vurderer i hvilken grad forsøksordningene bidrar til å finne en balanse mellom to målsettinger i rovviltpolitikken, dvs sikrelevedyktige bestander av jerv… Les mer »