Evaluering

Virker lederopplæringen slik vi tenkte? Har det forebyggende arbeidet effekt? Nådde vi målene for omorganiseringen?

Både offentlige og private virksomheter har behov for å lære av erfaringer for å forbedre tjenester og produkter. Østlandsforskning tilbyr å evaluere tiltak og prosjekter gjennom støtte til egenevaluering eller som ekstern evaluator.

Støtte til egenevaluering:

Egenevalueringer innebærer at virksomheter selv gjennomfører hele eller deler av evalueringen av et tiltak eller prosjekt. Østlandsforskning tilbyr hjelp til å utforme, gjennomføre og kvalitetssikre slike evalueringer.

Vår evalueringsstøtte er forskningsbasert og utarbeidet på bakgrunn av lang erfaring med ulike evalueringsoppdrag.

Ekstern evaluering:

I en ekstern evaluering er evaluator ikke en del av tiltaket, prosjektet eller virksomheten som evalueres. Evaluator bidrar med et eksternt blikk på oppgaven og sikrer at en systematisk evaluering gjennomføres.

Østlandsforskning har gjennomført en lang rekke eksterne evalueringer både underveis og i avslutningen av prosjekter. Vi har dessuten solid erfaring med følgeevalueringer, hvor tiltak og prosjekter følges over tid. Vi tilbyr evalueringsforskning basert både på kvantitative og kvalitative evalueringsmetoder.

Bistand til endringsprosesser

Vi opplever økende etterspørsel etter hjelp til å omsette kunnskap til praksis. Vi er også selv interessert i forskning og kunnskapsutvikling med utgangspunkt i praksisfeltets erfaringer og problemstillinger. ØF tilbyr derfor bistand i å lede og drive prosesser. Prosesskompetanse omfatter kunnskap om metoder og verktøy, og evne til å anvende disse i dialog med brukere/oppdragsgivere. Prosessbistand kan dreie seg om alt fra prosesser der forskere deltar med råd og veiledning underveis (aksjonsforskning), via prosesser der ØF deltar for å dokumentere aktiviteter og resultater (følgeforskning), til rådgivning og ledelse av enkelte møter. Dette kan være aktuelt i forbindelse med planleggingsprosesser på ulike nivå, prosjektledelse, organisasjonsendringer, implementering av evalueringsresultater eller enkelttiltak, seminar, idedugnader m.m. Vi gir innspill til hvordan kunnskapen kan brukes videre i en utviklingsprosess.

Foredrag, kurs og opplæring

Østlandsforskning tilbyr også foredrag innenfor en rekke temaer. Innenfor noen utvalgte temaer jobber vi med utvikling av ulike typer kurs og opplæringsprogrammer.

Rådgivning

ØFs rolle er å gi forskningsbasert rådgivning og veiledning til kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter som vil evaluere egne prosjekter, tiltak eller utviklingsprosesser. Vi gir også råd om vitenskaplige metoder til virksomheter som selv ønsker å gjennomføre spørreundersøkelser eller intervjuundersøkelser, – samt hvordan man kan utforme disse.