Bistand til endringsprosesser

Vi opplever økende etterspørsel etter hjelp til å omsette kunnskap til praksis. Vi er også selv interessert i forskning og kunnskapsutvikling med utgangspunkt i praksisfeltets erfaringer og problemstillinger. ØF tilbyr derfor bistand i å lede og drive prosesser. Prosesskompetanse omfatter kunnskap om metoder og verktøy, og evne til å anvende disse i dialog med brukere/oppdragsgivere. Prosessbistand kan dreie seg om alt fra prosesser der forskere deltar med råd og veiledning underveis (aksjonsforskning), via prosesser der ØF deltar for å dokumentere aktiviteter og resultater (følgeforskning), til rådgivning og ledelse av enkelte møter. Dette kan være aktuelt i forbindelse med planleggingsprosesser på ulike nivå, prosjektledelse, organisasjonsendringer, implementering av evalueringsresultater eller enkelttiltak, seminar, idedugnader m.m. Vi gir innspill til hvordan kunnskapen kan brukes videre i en utviklingsprosess.

Foredrag, kurs og opplæring

Østlandsforskning tilbyr også foredrag innenfor en rekke temaer. Innenfor noen utvalgte temaer jobber vi med utvikling av ulike typer kurs og opplæringsprogrammer.

Rådgivning

ØFs rolle er å gi forskningsbasert rådgivning og veiledning til kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter som vil evaluere egne prosjekter, tiltak eller utviklingsprosesser. Vi gir også råd om vitenskaplige metoder til virksomheter som selv ønsker å gjennomføre spørreundersøkelser eller intervjuundersøkelser, – samt hvordan man kan utforme disse. Se ØFs evalueringsstøtte for mer om dette.