Denne rapporten er en del av et treårig norsk/svensk forskningsprosjekt som ser på betydningen av sosiale årsaker til sykefravær og de sykemeldtes opplevelse av å være sykemeldt. Målet med forskningsprosjektet er å bidra til ny innsikt i hvordan samspillet med omgivelsene både kan fremme og hemme sykemeldinger. I denne rapporten viser vi til de funnene fra kvalitative studier. Data er hentet inn ved individuelle intervjuer med sykemeldte som faller innunder diagnosegruppene muskel- og skjelettsykdom og psykisk sykdom. Forskningsspørsmålene som tas opp inkluderer: 1) å avdekke oppfatninger omkring årsaker til egen sykdom, 2) å få frem ulike erfaringer, situasjoner og hendelser omkring det å være sykemeldt, bl.a. hvordan de opplever selve rollen som sykemeldt og hva de gjør for å mestre sin sykdom og det å være sykemeldt, og 3) å få frem opplevelsen av andres holdninger til deres sykefravær og livssituasjon. Denne rapporten viser til de norske funnene i studien. Det er tilsvarende gjennomført en svensk studie og levert en svensk rapport (også utgitt i ØFs rapportserie).

Bestill rapport

Sosiale årsaker til sykefravær. En kvalitativ studie av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser i Norge | (rapportnr. 201103)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X