Offentlige fiskereguleringer kan i dag ikke sies å representere noen stor begrensning på muligheten til å utøve fritidsfiske etter innlandsfisk i Norge, med unntak for gytefredningen i enkelte kommuner og fisket i enkelte lakseelver. Gjeldene bestemmelser i de offentlige forskriftene eller manglende reguleringer kan være med på å gi en dårligere fiskeopplevelse fordi fiskeutøvelsen under dagens reguleringer fører ti feilbeskatning. Det er generelt behov for at forskriftene i større grad simulerer en moderne stedstilpasse beskatning. Gjennomgang har dokumentert at sårbare innlandsfiskebestander ikke er tema for de lokal offentlige forskriftene. Flere storørretbestander mangler tilstrekkelige forskrifter, og sårbare karpefisk som asp og stam er ikke vurdert. En del av dagens forskrifter er lite moderne og bygger i for stor grad på prinsipper og tradisjoner fra 1930-årene. Når en velger reguleringsmodeller ved utarbeidelse av fiskeforskrifter, bør man i større grad inkorporere kunnskaper om fritidsfiske. Da må det tas hensyn til at ulike reguleringer har vidt forskjellig effekt på utøvelsen av fiske.

Bestill rapport

Offentlige fiskeforskrifter og fritidsfiske etter innlandsfisk – En oversikt over gjeldende bestemmelser og mulige effekter på utøvelse av fisket | (rapportnr. 199631)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X