Erfaringer med beskatningsreguleringer i vassdrag med anadrome laksefisk

Denne rapporten beskriver lokale og regionale beskatningsreguleringer på anadrome laksefisk i 1995 og 1996. Det er gitt en enkel vurdering av erfaringene med de ulike reguleringene og hvordan de er utformet i ulike fylker og for bestander i ulike tilstandskategorier. Spesielt er det gitt en beskrivelse av de 7 prøveprosjektene med alternative beskatningsreguleringer bl.a. basert… Les mer »

Offentlige fiskeforskrifter og fritidsfiske etter innlandsfisk – En oversikt over gjeldende bestemmelser og mulige effekter på utøvelse av fisket

Offentlige fiskereguleringer kan i dag ikke sies å representere noen stor begrensning på muligheten til å utøve fritidsfiske etter innlandsfisk i Norge, med unntak for gytefredningen i enkelte kommuner og fisket i enkelte lakseelver. Gjeldene bestemmelser i de offentlige forskriftene eller manglende reguleringer kan være med på å gi en dårligere fiskeopplevelse fordi fiskeutøvelsen under… Les mer »

Beskatningsreguleringer i sjøen og i vassdrag for anadrome laksefisk i 1997

Denne rapporten beskriver lokale og regionale beskatningsreguleringer på anadrome laksefisk i 1997. Det er gitt en enkel beskrivelse av endringer i forhold til 1996, hvordan de er utformet i ulike fylker og for bestander i ulike tilstandskategorier. Rapporten inngår som en delrapport i evalueringen av prosjektet «Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene». Arbeidet… Les mer »