Dette er sluttrapporten i et hovedprosjekt – «Næringsmessig bruk av utmark i Oppland» – hvor Oppland bonde- og småbrukarlag, Oppland bondelag og Oppland sau- og geitalslag har vært oppdragsgivere. Formålet med hovedprosjektet har vært å utvikle måter for å styrke beitenæringa sitt engasjement i plan- og beslutningsprosesser som styrer arealdisponering og bruk av utmark. Prosjektet har hatt som hensikt å framskaffe kunnskap, metoder og erfaringer som også kan komme til anvendelse i andre deler av landet. Rapporten dokumenterer prosessene og arbeidet som har funnet sted i de to studiekommunene Lesja og Gjøvik.
Rapporten inneholder også momenter fra to eksterne utredninger utført på oppdrag av hovedprosjektet – utredninger som tar for seg beitebrukens forhold til plan og bygningsloven og annet relevant lovverk i forbindelse med utbyggingstiltak i utmark.

Bestill rapport

Næringsmessig bruk av utmarka i Oppland | (rapportnr. 200219)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X