I denne rapporten presenteres en kartlegging av kommunale næringsfond som er finansiert eller delvis finansiert over KRDs kap.551 post 60. Kartleggingen er basert på en spørreundersøkelse med en svarprosent på 63. Størstedelen av kommunale næringsfond administreres av kommunene og det er folkevalgte organ som fatter beslutninger om bruken. 1/3 del av kommunale næringsfond brukes til bedriftsrettede tiltak. Bedriftstiltakene rettes i hovedsak mot mindre bedrifter (mindre enn seks ansatte). Det er særlig i DA-sone 4 at støtte fra kommunale næringsfond kan komme i konflikt med EØS-reglene. Gjennom kompensasjonen for endringene i arbeidsgiveravgiften når foretakene i sone 4 taket for bagatellstøtte når de har rundt 10 ansatte. I spørreundersøkelsen er det bare tre kommuner som rapporterer om at bruk av kommunale næringsfond er vanskelig fordi foretakene har nådd taket for bagatellstøtte. I all hovedsak har dette trolig sin forklaring i at de kommunale fondsmidlene går til etablerere og små foretak, dvs. foretak som heller ikke i sone 4 når taket for bagatellstøtte

Bestill rapport

Kartlegging av kommunale næringsfond | (rapportnr. 200604)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X