Notatet tar for seg folketallsutviklingen i ulike typer regioner, og ser spesielt på utviklingen i Fjellregionen står overfor lavt fødselstall, høy netto utflytting og en aldersstruktur som gjør det umulig å opprettholde folketallet på kort og mellomlang sikt. Notatet inneholder også en analyse av hvorvidt regionsentre har klart å demme opp for flytting fra utkantområder. Konklusjonen er at selv store regionsentre som Lillehammer og Hamar ikke fungerer som oppdemming for flyttere fra utkantkommuner i fylkene. Folk fra utkantkommuner flytter i langt større grad til storbyene.

Bestill rapport

Bosettingsutvikling i regioner med ulike typer sentre. Foredrag holdt på samrådingsmøte for Regionrådet i Fjellregionen | (rapportnr. 199719)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X