Østlandsforskning er nå i gang med et stort samfunnsutviklingsprosjekt for Hedmark Fylkeskommune for å bevisstgjøre innbyggerne på betydningen av kunnskap og utdanning. Det 3-årige prosjektet retter seg mot foreldre, arbeidsgivere og arbeidstakere: hva kan de gjøre for å skape en god kultur for læring?

Prosjektet er forankret i Hedmark Fylkeskommunenes regionale plan for næringsutvikling og har som mål å bidra til å øke utdanningsnivået i Hedmark. I tillegg skal fylkets arbeids- og næringsliv bevisstgjøres om nødvendigheten av rett og nok kompetanse. Det handler om å skape forståelse for at utdanning lønner seg,og at kunnskap er en vesentlig forutsetning for å lykkes i et stadig mer krevende arbeidsmarked.skole tavle

Bakgrunnen er at Hedmark er blant de fylkene med laveste utdanningsnivå i landet. Fylkeskommune tar nå tak og vil få til en kulturendring blant fylkets innbyggere, slik at alle kan utvikle sine evner til å lære. –Det er mange initiativ på gang og et sterkt ønske i fylket om å få fram en ny tenkning, en ny kultur. En forutsetning for å lykkes i å skape en slik kulturendring er at en har kunnskap om tilstanden i fylket for å finne riktig tilpassede tiltak, sier forskningsleder Trude Hella Eide som er ansvarlig for forskningsprosjektet.

I første omgang kartlegges eksisterende satsinger på området. Forskerne skal identifisere eventuelle muligheter for nye tiltak, og bistå med å sette i gang initiativer. I dette arbeidet skal Østlandsforskning samarbeide med Senter for praksisrettet Utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i Hedmark. Underveis skal det arrangeres utviklingsverksteder hvor alle involverte deler erfaringer, inspirerer hverandre og får faglig input og veiledning.

Prosjektet har en ramme på 1,75 millioner. Sluttrapporten skal presenteres i mai 2018.