Flere ØF-forskere bidrar med kapitler i boka ‘Utdanning Hedmark’ som lanseres i dag.

Bakgrunnen for boka er at Hedmark fylke skårer lavt på flere nasjonale utdanningsstatistikker. Det er også store regionale forskjeller innad i fylket. I boka forsøker forskere å forklare: Hva skaper slike ulikheter, og hvordan oppstår ulike holdninger til utdanning?

Ikke bestått?

Trude Hella Eide og Tonje Lauritzen skriver i kapittelet ‘Kulturell endring som regional utvikling’ om kultur for læring i Hedmark-samfunnet.

Eivind Merok, Per Kristian Alnes og Aristides Kaloudis belyser investeringer i utdanning, kompetanse og regional utvikling i Innlandet i kapittelet ‘Ikke bestått?’. Oversiktsbildet gir grunnlag for både bekymring og optimisme, skriver de. På den ene siden har fylket de siste årene blant annet klart å redusere det svært høye frafallet fra videregående skole. På andre siden blir det lite investert i kompetanse og en høy andel av befolkningen i Innlandet får ikke anledning til å delta i læringsprossesser, fordi de står utenfor arbeidsmarkedet.

Dannelsesprosjekt

Utdanning Hedmark (Museumsforlaget) handler om relasjonen mellom Hedmark og utdanning, strukturert i tre tematiske deler: dannelse, utdanning og sted, skriver forlaget i sin omtale. Artiklene favner bredt – fra friluftslivets dannelsesprosjekt på begynnelsen av 1900-tallet til forholdet mellom investeringer i utdanning og kompetanse sett opp mot regional utvikling i dagens Hedmark og Oppland. Det er ikke likegyldig hvor en skole ligger. Med utgangspunkt i Nord-Odal ser vi på forhold som kan ha betydning for det lave utdanningsnivået i befolkningen her. En annen artikkel belyser kulturelle forhold i Hedmark. Er det sammenhenger mellom språk, selvbilde og mentalitet på den ene sida og holdninger til utdanning på den andre?
Utdanning Hedmark er skrevet for forskere, pedagoger, museumsansatte og andre som interesserer seg for utdanningshistorie og læringskulturer.

Boka kan bestilles her