10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet er et omfattende utviklingsarbeid, som starta i 2008. Våren 2009 fikk Østlandsforskning i oppdrag å følgeevaluere satsingen. Det overordna målet for prosjektet er å bidra til en god kjønnsbalanse i yrkeslivet i Agder. Hovedmålgruppen er ungdom i alderen 13 – 19 år og fokus er rettet mot å utvikle de unges holdninger og motivasjon i forhold til utdanning og yrker. Østlandsforskning har dokumentert og evaluert satsingen, samt gitt faglige innspill underveis i prosjektgjennomføringen. I følgeevalueringen er basert på kvalitativ metode med dokumentstudier, observasjoner, intervjuer og casestudier. Det er publisert tre underveisnotater og en sluttrapport fra prosjektet. Første underveisnotat har fokus på mål og forventninger, andre underveisnotat så på tiltak og prosesser, mens tredje underveisnotat tok opp resultater og effekter. Sluttrapporten er basert på de tre underveisnotatene, samtidig som den oppsummerer, diskuterer og vurderer måloppnåelse hos delprosjektene som inngår i satsingen.

Publisering fra prosjektet finner du ved å følge lenkene under:

ØF-rapport 09/2012: Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg – 10-årssatsing for likestilling på Sørlandet.

ØF –notat 20/2011: Tredje underveisnotat ØF-notat 02/2011: Andre underveisnotat ØF-notat 08/2009: Første underveisnotat.