Nå skal Innlandet få sitt eget EU-nettverk. Nettverket skal stimulere regionens næringsliv, kompetansemiljø og offentlig sektor til å søke deltakelse i EU’s forskningsprogram Horisont 2020.

Selv om Norge ikke er medlem i EU, deltar Norge fullt ut i programmet. Forskningsrådet støtter derfor etableringen av «EU-nettverk Innlandet», som skal ha som temaområde bioøkonomi, medregnet naturbasert reiseliv og fornybare energiressurser.

Samarbeidspartnere i EU-nettverk Innlandet er Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, NTNU i Gjøvik, Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark, Hedmark Kunnskapspark/Arena Heidner, NINA, Oppland Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune, Tretorget AS. Prosjektansvaret ligger hos Østlandsforskning. Nettverket vil invitere til bred deltakelse fra forskjellige andre aktører i regionen.

-Deltakelse i Horisont 2020 krever tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, men også fokusering på enkeltsøknader, sier prosjektleder Tor Arnesen i Østlandsforskning. -Næringslivet, kunnskapsmiljøene og offentlig sektor har behov for å samarbeide for å få fram flere prosjektsøknader til EU. Nettverket vil by seg fram som en arena for å finne samarbeidspartnere, definere problemstillinger og formidle erfaringer.

Horisont 2020 regnes som verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Les mer om Horisont 2020 her.

EU-nettverk innlandet er et samarbeid mellom ni forskjellige partnere.

EU-nettverk Innlandet er et samarbeid mellom ni forskjellige partnere.

EU-nettverk

Norge har nå ni godkjente EU-nettverk som skal bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont2020. Dette skal skje gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av «good practice» og utvikling av allianser.  Les mer om betydningen av et EU-nettverk her.