På oppdrag fra Tynset kommune har Østlandsforskning og Feste NordØst utført to utredninger som danner kunnskapsgrunnlaget i kommunedelplanarbeidet for Tynset sentrum. Dette har resultert i to rapporter med anbefalinger som legges fram i dag.

Forskerne kommer med flere konkrete forslag til tiltak for å løse utfordringene Tynset kommune står overfor. Blant annet bør det satses mer på infrastrukturtiltak som gang- og sykkelstier og et godt kollektiv trafikktilbud. En annen anbefaling er å legge tilrette for en ringbussløsning i Haverslia.

Rapportene kan lastes ned under Publikasjoner. I delutredningen ‘Samferdsel og transport analyse’ står trafikkmønsteret og -utviklingen sentrale. Delutredningen ‘Vekst og utvikling av regionsenteret’ handler blant annet om befolknings- og sysselsettingsutvikling.

Bilde: Ingrid Eide,  Tynset