Bilde av Jim Skarli

Jim Broch Skarli

Jim Broch Skarli er statsviter fra Universitetet i Oslo, med fagene offentlig rett og psykologi, og prosjektledelse fra Markedshøyskolen. Han er i ferd med å levere sin PhD- avhandling ved Høgskolen i Innlandet og har begynt i Østlandsforskning i starten av november. Jim har erfaring fra forskning på og evalueringer av offentlige tjenester, spesielt knyttet til helse, omsorg og velferd, hovedsakelig med fokus på tjenesteinnovasjoner og samskaping av tjenester for sårbare brukergrupper. Han skal ha base på vårt Hamar-kontor.

Flere nye prosjekter

Vi tar tak i en serie med nye forskningsprosjekter i høst. Sammen med idrettsforskere ved HINN skal vi lage en kunnskapsstatus om fysisk aktivitet for Innlandet Fylkeskommune. Fylkeskommune ber om at kunnskapsgrunnlaget dekker følgende:

  • En sammenstilling av kunnskap om fysisk aktivitet fra allerede eksisterende datakilder nasjonalt og i et Innlandsperspektiv.
  • En analyse og vurdering av hva som er et tilstrekkelig statistikk- og datagrunnlag i et kunnskapsgrunnlag for fysisk aktivitet i Innlandet.
  • En vurdering av hva man mangler av kartlegginger/datagrunnlag med tanke på å få et komplett kunnskapsgrunnlag angående fysisk aktivitet i Innlandet.

SPINN/Fakultetet for helse og sosialvitenskap ved Anne Mette Rustaden  og Østlandsforsknings Line Marie Tholstrup og Nora Samuelsen skal sammen utarbeide kunnskapsgrunnlaget og levere et notat med anbefalinger til fylkeskommunen før 15.januar 2022.

Verdiskaping og ringvirkninger

Vi starter også på et samarbeidsprosjekt innenfor landbruk. Sammen med Nibio skal vi gjøre en verdiskapingsanalyse for landbruk og landbruksbasert næring i Møre og Romsdal. Tidligere har vi blant annet analysert verdiskapingen i Oppland og Hedmark. Analysen i Møre og Romsdalen gjøres av forskere Per Olav Lund og Merethe Lerfald.

For Hafslund skal vi se på ringvirkninger av kraftverk.  Det er forsker Per Olav Lund som skal gjennomføre prosjektet. For noen år siden hadde vi et liknede prosjekt da vi så på de økonomiske ringvirkninger av Rosten kraftverk.