Det siste halvåret har Østlandsforskning gjennomført en grundig strategiprosess. Nå er den nye strategiplanen ferdigstilt, og instituttet vil arbeide målrettet med å styrke kvalitet og volum av sine kjerneaktiviteter.

Last ned dokumentet Strategisk utvikling av Østlandsforskning AS mot 2020.

For å møte utfordringene i FoU-sektoren, skal instituttet utvikle sitt tyngdepunkt mot oppdrags- og bidragsprosjekter innen de prioriterte strategiske satsingene.

Instituttet har derfor på bakgrunn av sine forutsetninger valgt ut tre faglige satsingsområder:

-Entreprenørskap har vært en av våre mest profilerte fagområder i mange år, og med en rekke store prosjekter har vi klart å befeste vår sterke internasjonale posisjon innenfor forskning på entreprenørskap i grunnopplæringen, sier direktør Roger Lian.

Kunnskap om hvordan norsk og internasjonal skole realiserer nedfelte mål om entreprenørskapskompetanse er etterspurt. Det er behov for mer kunnskap om hvilke metoder og aktiviteter som har effekt og faktisk bidrar til å realisere kompetansemålene.  -Østlandsforskning ønsker å være sterk kunnskapsleverandør for det regionale, nasjonale og internasjonale samfunnet innen entreprenørskap i grunnopplæringen, utdyper Lian.

Fjellområder

Instituttet har de siste ti årene også gitt vesentlige bidrag til kunnskap for politikkutforming, næringsutvikling og forvaltning knyttet til utmarks- og fjellområder.

Østlandsforskning har valgt tre strategiske fagområder

Østlandsforskning har valgt tre strategiske fagområder.

Fjellområdenes betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling og ressursutnyttelse er viet stadig større oppmerksomhet internasjonalt, som gjør at instituttets kompetanse innen dette feltet er etterspurt.

Forskningsfeltet ‘Tjenesteinnovasjon i offentlig sektor’ må for Østlandsforskning sin del anses som relativt nytt.  Samtidig har instituttet utført flere studier som omhandler samarbeidsdrevet innovasjon, for eksempel FARVE-prosjektet, der samarbeid mellom offentlige aktører, næringsliv og frivillig sektor står sentralt for å skaffe kunnskap om hvordan resultatene av introduksjonsprogrammet for flyktninger kan bedres. Offentlig sektor i Norge står under betydelig press for å utvikle løsninger for fremtidens velferdstjenester. Behovet for kunnskap om innovasjon, og forskningsbaserte prosesser som bidrar til innovasjon er dermed sterkt.

Regionalt forskningsinstitutt

Lian understreker at de valgte profilområdene ikke utelukker andre fagområder instituttet er involvert i.  -Østlandsforskning skal som regionalt forskningsinstitutt fortsatt bidra til å dekke kunnskapsbehov for Innlandets nærings- og samfunnsliv. Vi har en bred fagportefølje og høy kompetanse innenfor en rekke områder som er etterspurt, og disse vil fortsatt være en viktig basisaktivitet i instituttet. Likevel er det viktig å løfte frem satsingen på noen utvalgte områder hvor vi kan utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse, avslutter Lian.