forsvaret

Den overordnede målsettingen med prosjektet er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom rekrutterings- og sosialiseringsprosessene i Forsvaret og muligheten for økt mangfold i organisasjonen.

Prosjektet skal bidra til kunnskap om hvem som rekrutteres til Forsvaret og hvem som faller fra i rekrutteringsprosessene. Det skal fokuseres på de underliggende holdningene som ligger til grunn for formelle og uformelle vurderingskriterier og hvordan disse gjenspeiles/kommer fram i rekrutteringsprosessene. Prosjektet vil også belyse hvordan vurderingskriteriene henger sammen med oppfatninger om Forsvarets oppgaver.

Rekruttering er noe som foregår gjennom hele yrkeskarrieren. Prosjektet skal derfor også studere hvordan avansement og rekruttering til ulike typer stillinger innen organisasjonen faktisk foregår. Prosjektet skal også belyse hvordan ulike typer av formell og uformell kompetanse vurderes, samt hvilken betydning uformelle nettverk har når det gjelder opprykk og karriere.

Prosjektet skal også ta for seg sosialiseringsprosesser i Forsvaret. Dette vil inkludere sosialiseringen som foregår ved Forsvarets skoler. Det legges vekt på å få innsikt i både det formelle og ”det skjulte pensum” ved disse skolene.

”Militær kjernekompetanse” er et sentralt begrep i Forsvaret. Prosjektet skal studere hvordan begrepet brukes og forstås i forbindelse med seleksjons- og rekrutteringsprosesser, både av nye rekrutter og til ulike typer av stillinger. Prosjektet skal også studere hvordan begrepet er knyttet til konkret oppgaveløsning og oppfatninger av Forsvarets oppgaver. Prosjektet er delt inn i et forprosjekt som ble gjennomført i 2011, samt et hovedprosjekt som pågår nå.

Rapport fra forprosjektet kan du last ned ved å følge lenken under:

ØF-rapport 06/2012: Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Et forprosjekt om strukturer, prosesser og forståelser av mangfold i Forsvaret.