Rapporten behandler hvordan offentlig regelverk påvirker effektivitet og kostnader, avvirkningen, samt hvordan offentlige rammevilkår legger føringer på tømmeromsetning i vid forstand. Det gis en beskrivelse av relevant regelverk og tilsvarende regelverk i andre land omtales. Tidligere empiriske og teoretiske studier av offentlige rammevilkår refereres. Analysene tilsier at rammevilkårene for eiendomsomsetning har større betydning for omsetningen av tømmer enn regelverket for hhv. drift og beskatning. Førstnevnte bidrar til å holde prisene på skogeiendommer nede, hindre omsetningen av slike eiendommer, og begrense strukturendringer. Til slutt skisseres en videreføring av prosjektet hvor målet er å framskaffe underlag for vurdering av dagens rammevilkår for omsetning av landbrukseiendommer.

Bestill rapport

Lover og regelverk som påvirker omsetning og verdiskapning i tømmermarkedet | (rapportnr. 199632)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X