I prosjektet utredes konsekvensene av rovdyrmeldinga for næringsliv og befolkning i den såkalte ”ulvesonen”. Hovedfokuset er de samfunnsmessige konsekvensene, og det er mennesker, næringsinteresser og regional utvikling som er de viktigste temaene. Rovdyr kan ha store konse-kvenser for de som har næringsinteresser i utmarka. Dette gjelder spesielt for grunneiere med jaktterreng og for beite-næringa. I tillegg vil rovdyr kunne ha negative konse-kvenser for inntektene som tilflyter lokalsamfunnet fra turister og hytteeiere. Frykt for rovdyr kan bidra til at folk som bor i spesielt rovdyrutsatte områder får redusert livs-kvalitet. Den nordligste delen av ulvesonen er mest utsatt, siden dette området allerede har en negativ folke-talls- og arbeidsplassutvikling og den relative betyd-ningen av næringsvirksomhet som baserer seg på utmarka er størst.

Bestill rapport

Konsekvenser av rovdyr og rovdyrpolitikk i ”Ulvesonen”. | (rapportnr. 200404)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 130,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X