Notatet tar opp hvilke problemer og utfordringer de statlige spesialskolene står overfor når de skal omdannes til kompetansesentra slik det skisseres i St.prp. nr. 1 (1987/88). Kirke- og undervisningsdepartementet. Det drøftes hvilke problemer som vil oppstå i møtet mellom spesialskolene som lukkede systemer og omgivelsene de er satt til å betjene, og hvilke motmekanismer som vil bli mobilisert i spesialskolene som sosiale systemer. Avslutningsvis drøftes mer spesifikk notatet «Kompetansesentertankegangen sett i relasjon til spesialskolene for elever med lærevansker».

Bestill rapport

Fra spesialskole til kompetansesenter, hva består utfordringene i for spesialskolene | (rapportnr. 198813.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X