I denne rapporten utredes fordeler og ulemper ved sammenslutning av kommunene Aure og Tustna. Utredningen er gjennomført under forutsetning av at bru over Imarsundet realiseres. Realiseringen av Imarsundforbindelsen vil knytte Aure og Tustna nærmere sammen og derved aktualisere en kommunesammen-slutning. En sammenslutning vil gi muligheter for å redusere kostnadsnivået med i størrelsesorden 10 mill. kroner, vesentlig i form av reduserte smådriftsulemper. Realisering av innsparingene krever reduksjon i bemanningen og en sentralisering av deler av tjenestetilbudet. Dersom kommunesenteret legges til Aure, som er mest aktuelt, får tustningene lenger vei enn før til kommunesenteret og de tjenestene som lokaliseres dit.

Bestill rapport

Fordeler og ulemper ved sammenslåing av Aure og Tustna | (rapportnr. 200307)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 310,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X