Rapporten tar for seg fjernstudentars bruk av bibliotektenester i Norge. Undersøkinga tar utgangspunkt i eit utval på 300 fjernsutdentar knytta til Høskolen i Lillehammer. For det første går det fram at også såkalla målmedvitne brukarar og ressurssterke brukarar som t.d. fjernstudentar, nyttar folkebibliotek i større grad enn fag- og forskningsbibliotek, noko som skil fjernstudentar frå ordinære studentar og samstundes bryt med eit tidligare antatt brukarmønster. Her går det fram at det særleg er tre eigenskapar som disponerer for bruk av bibliotektenester blant fjernstudentar: 1) At ein er kombistudent (fjernstudium kombinert med studentsamlingar), 2) at det pedagogiske innhaldet i studiet legg vekt på sjølvstendig oppgåveløsning. 3) At studiet inneheld prosjektarbeid. Det er først og fremst innhaldet i studiet og dei pedagogiske føringane studiet legg på studentar ved fag som vektlegg sjølvstendig problemløysing gjennom skriving og litteratursøking utover kjernepensum. Delar av litteraturen må biblioteka skaffe gjennom fjernlån. Undersøkinga synes og at studentane stort sett er nøgde med den hjelpa dei får ved biblioteka.

Bestill rapport

Fjernstudentaras bruk av bibliotek | (rapportnr. 199528)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X