Evaluering av studiet Veiledning i fjernundervisning- ved Høgskolen i Lillehammer

Det nettbaserte, kombinerte studiet Veiledning i fjernundervisning ble gjennomført for første gang studieåret 1999/2000. Studiet var et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer (HIL), Universitetet i Tromsø og NORNET (nå Kunnskapsnettet). 47 studenter utgjorde pilotkullet. I evalueringsarbeidet, som ble gjennomført innenfor knappe rammer, er det fokusert på spørsmål som har betydning for videre rekruttering til og… Les mer »

Telematikk og regional utvikling – forprosjekt

Rapporten inneholder resultater fra en kartlegging av telematikkvirksomhet. Med spesiell vekt på de muligheter denne teknologien åpner for i sammenheng med regional utviklingsproblematikk, fjernundervisning og fjernarbeid.

Den sjølmedvitne einsemda, ein studie av studentane ved norske fjernundervisningsinstitusjonar.

Rapporten tar for seg studentar ved fjernundervisningsinstitusjonar i Norge som nyttar brev som kommunikasjonsmedium. Rapporten kartlegg kven studentane er, kva for kurs dei vel, kvifor dei vel bestemte kurs og fjernundervisning som utdanningsform og litt om kva som har vorte resultatet av studia. Vi finn .ao at den typiske fjernundervisningsstudent er «litt» meir ressurssterk enn… Les mer »

Fjernstudentaras bruk av bibliotek

Rapporten tar for seg fjernstudentars bruk av bibliotektenester i Norge. Undersøkinga tar utgangspunkt i eit utval på 300 fjernsutdentar knytta til Høskolen i Lillehammer. For det første går det fram at også såkalla målmedvitne brukarar og ressurssterke brukarar som t.d. fjernstudentar, nyttar folkebibliotek i større grad enn fag- og forskningsbibliotek, noko som skil fjernstudentar frå… Les mer »