Fjernstudentaras bruk av bibliotek

Rapporten tar for seg fjernstudentars bruk av bibliotektenester i Norge. Undersøkinga tar utgangspunkt i eit utval på 300 fjernsutdentar knytta til Høskolen i Lillehammer. For det første går det fram at også såkalla målmedvitne brukarar og ressurssterke brukarar som t.d. fjernstudentar, nyttar folkebibliotek i større grad enn fag- og forskningsbibliotek, noko som skil fjernstudentar frå… Les mer »

Brukerundersøkelse ved Gjøvik bibliotek

Rapporten omhandler resultatene fra en brukerundersøkelse som ble foretatt ved Gjøvik bibliotek senhøsten 1998. Den viser bl.a. At Gjøvik bibliotek har en bredt sammensatt brukergruppe, men med en relativt stor andel av brukere under 25 år som tilhører elev- og studentgruppen og som besøker biblioteket hyppig, dvs. en gang i uken eller mer. Videre uttrykker… Les mer »