I likhet med andre av de nye prosjektteatrene og teaterverkstedene som ble etablert på 1980-tallet, bygde også Hedmark Teater på en ideologisk grunntanke om kulturelt demokrati og lokal forankring, som innebar at den kunstneriske produksjonen skulle bygge på det lokale kulturgrunnlaget og at lokale amatørskuespillere skulle trekkes direkte inn i virksomheten. Nært samarbeid mellom amatørteaterlivet og profesjonelle teaterarbeidere har derfor vært et av Hedmark Teaters kjennetegn. Da Hedmark Teater i 1995 fikk status som regionteater med statsstøtte, fulgte det også med nye forpliktelser, blant annet om kontinuerlig profesjonell kunstnerisk virksomhet. Evalueringen tar opp hvordan aktører i og rundt Hedmark Teater i dag forholder seg til denne doble forpliktelsen. Organisasjonen og dens evne til å realisere de ulike målsettingene utgjør ett fokus for studien. Teatrets virksomhet i dag drøftes også i lys av allmenne trekk ved dagens teatersituasjon og særlig i lys av de visjonene om lokal forankring som lå til grunn for teatret.

Bestill rapport

Evaluering av Hedmark Teater | (rapportnr. 200007)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X