I forbindelse med kommunereformen utreder Østlandsforskning innsparingspotensialet til Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. Ved bruk av dataanalyser og intervjuer skal det undersøkes hvor mye disse kommunene kan spare ved sammenslåing. Hovedfokuset ligger på politisk styring, administrasjon og ledelse.

-Formålet med analysene er å beregne mulige økonomiske gevinster ved en sammenslåing av de fire kommunene, sier prosjektleder Per Olav Lund.

Ved kommunesammenslåing blir fire kommunestyrer redusert til ett. Det blir en ordfører, og ett formannskap. Hvordan storkommunen velger å organisere for eksempel utvalgsstrukturen, ledelse av interkommunale samarbeid og drive eierstyring påvirker kostnadene. Lund: -Vi skal se på mulighetene med utgangspunkt i dagens politiske organisering. Kommunene har ulik organisering i dag, og vi vil se på eventuelle effekter ved ulike valg.

Innsparing

Kostnader til administrasjon er et stort tema i kommunereformdebatten, og det ligger forventninger i stordriftsfordeler. I tillegg til for eksempel færre rådmenn, vil det oppstå innsparing ved å ha færre planprosesser. Samtidig kan større enheter innebære mer koordinering, lengre beslutningsveier osv.

Kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer har nå samarbeid på flere administrative områder, og de har på den måten trolig tatt ut noe av stordriftsfordelene allerede.

-Vi vil drøfte mulig innsparingspotensiale for tjenester som kan samordnes ytterligere. Med Ringebu som en del av en storkommune åpner det for både ytterligere effektivisering, samtidig som reisevei mellom kommunesentrene i en ny stokommunereform3rkommune blir lengre. Innsparingspotensiale må ta hensyn til konsekvenser for innbyggerne, som avstand, sier Lund.

Oppdragsgiver er de fire aktuelle kommunene og prosjektrapporten skal presenteres 10.juni.

Østlandsforskning har gjennomført flere studier og analyser av kommunesektorens ansvars- og interesseområder, og kjenner kommunene som inngår i dette arbeidet. I fjor ble fase 1 av byregionprosjektet (ByR) for Lillehammerregionen ferdigstilt. I vinter har Østlandsforskning utredet hvorvidt de fire kommunene, og to andre storkommunealternativ, utgjør et funksjonelle samfunnsutviklingsområdet.