I Østfold ble Partnerskap for Næringsutvikling etablert i 2017. Partnerskapet har 21 likeverdige partnere, som kommuner, arbeidslivsorganisasjoner og næringsforeninger. Formålet er å fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Gjennom samarbeidet skal det skapes flere arbeidsplasser og tiltrekkes flere innbyggere.  

Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning har i 2017 og 2018 følgeevaluert partnerskapet for næringsutvikling.  

LAST NED RAPPORTEN HER 

I rapporten ‘Partnerskapet for næringslivsutvikling er liv laga’ fokuseres det på hvordan den nye partnerskapsarenaen for næringsutvikling i Østfold fungerer, og det gis en rekke anbefalinger for hvordan partnerskapet kan videreutvikles og forbedres for å nå målene som er satt for Østfold. 

Følgeevalueringen er utført på bestilling fra Østfold fylkeskommune. Det har blitt gjort dokumentstudier, 10 dybdeintervjuer og forskerne har deltatt i alle møtene partnerskapet har hatt og observert.  

Fem anbefalinger

-Styrke deltakelsen og forpliktelsen i partnerskapet. Fylkeskommunen burde stå fram med tydeligere politisk ledelse og innsats.  

-Utvikle nye prosjekter og kople på andre nettverk, som for eksempel Østfoldambassadørene, høgskolen og universitetssektoren. 

-Øke ressursinnsatsen blant partnere og andre for arbeidsplassutvikling. Partnerne bør også tenke gjennom hvilke andre ressurser enn penger de kan bidra med. 

-Holde på stadig like frisk holdning til nyskaping og utprøving av nye samarbeidsmodeller. 

-Nye relasjoner og mulige samarbeidskonstellasjoner i Viken: etableringen av Viken fylke i 2020, åpner et vindu for strategiske geografiske endringer for partnerskapet for næringsutvikling i Østfold. Dette bør benyttes for å oppnå målsettingene om å øke sysselsettingen og næringslivets konkurransekraft i Østfold. 

Les om flere evalueringer Østlandsforskning har gjort her