Forsvaret bør tilby flere karriereløp tilpasset kvinners ulike livsfaser og ulike ansvarsområder uten at kvinnene taper på det karriere- og lønnsmessig. Det viser seg at kvinners karriereforløp er annerledes enn menns og det gjør at det er behov for andre tilpasninger i organisasjonen som nå har en mentalitet om at ‘one size fits all’.

Dette kommer fram i det store forskningsprosjektet ‘Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse’ som Østlandsforskning har gjort på oppdrag for Forsvarsdepartementet.

I prosjektet, som ble gjennomført i perioden 2011-2014, kommer det tydelig fram at kvinners karriereløp varierer med deres livsfaser og at det derfor er behov for tilpasninger i forhold til den vertikale karrierestigen som tradisjonelt sett er vanlig i Forsvaret.

Mens det tradisjonelle mannlige karrierebegrepet ofte er ensbetydende med en hierarkisk vertikal karrierestige, har kvinnenes karrierer mer form av en stige med ulike platåer bestående av aktiviteter av ulik varighet, slik som fødselspermisjoner, høyere sivile studier og andre stillinger, konkluderer forskerne i rapporten Stigespillet-Unge kvinners karriereløp i Forsvaret, som fokuserer på kvinner i høyere stillinger.

Forsvaret har de siste ti årene først og fremst hatt fokus på å rekruttere kvinner inn i organisasjonen, men like viktig er det å rette fokuset mot å beholde kvinnelige offiserer. Mange opplever at Forsvarets familiepolitikks gode intensjoner og tiltak ikke bidrar nok til en løsning på dilemmaet mellom arbeid og familie.

Både kvinner og menn etterlyser en integrert familie? og karriereplanlegging, hvor det gis rom for perioder med omsorg for barn i form av alternative karrieremuligheter uten at det diskvalifiserer dem i å nå sine vertikale karrieremål. I tillegg er det behov for mentorer som kan bidra til kvinners forfremmelse i organisasjonen, og nettverk for formell og uformell erfaringsutveksling.

I Forsvaret er det flere og flere to-karrierefamilier, der begge partnerne jobber i samme organisasjon. Når det er barn involvert byr dette på utfordringer, og en av anbefalingene i rapporten er derfor en felles karriereplanlegging for par. For å beholde begge partnerne i organisasjonen kreves det kreative og fleksible tilrettelegginger fra Forsvarets siden. Det innebærer at organisasjonen må tilrettelegge for nye eller utvidede muligheter for å gjøre karriere i Forsvaret.

Bakgrunn:

I fire år har fire forskere fra Østlandsforskning samlet inn et rikt datamateriale som består av dokumentstudier, kartlegging av foreliggende statistikk, kvalitative intervjuer og observasjoner i feltøvelser, undervisning og seleksjon. Totalt er 95 informanter intervjuet i prosjektet. Resultatene er lagt frem i fire forskningsrapporter (2014/14, 2014/13, 2014/08 og 2014/04) som kan lastes ned her. Fra før av er det publisert en forprosjektsrapport (2012/06) som kan lastes ned her. Tidligere nyhetssak kan leses her.