Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Forsvaret bør ha større åpenhet rundt hvilke former for kvotering som finnes og brukes. Dette er en av anbefalingene Østlandsforskning gjør når resultatene fra prosjektet ‘Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse’ presenteres i dag.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Østlandsforskning i perioden 2011-2014 gjennomført et stort forskningsprosjekt i forskjellige avdelinger og på ulike utdanningsinstitusjoner i Forsvaret. Formålet har vært å øke kunnskapen om og se på mulighetene for å øke mangfoldet i organisasjonen.

-Det kommer tydelig fram i vår forskning at kjønnskvotering er et tema ‘alle’ er opptatt av og har en mening om, til tross for at de fleste ikke har innsikt i hvorvidt og hvordan kvoteringspraksisen fungerer, sier prosjektleder Trude Hella Eide. –Det er et paradoks at det blant ansatte finnes en oppfatning om at kvotering er et hyppig benyttet virkemiddel i ansettelsen av kvinner, mens tilsettningsmyndighetene sier at kjønnskvotering sjelden eller aldri benyttes.

I intervjuene forskerne gjorde med kvinner på ulike gradsnivå og i ulike avdelinger beskriver så å si alle informanter de samme negative følelser knyttet til mistanken om at de er kvoterte. «Det er ingen som vet sikker om de er kommet inn i Forsvaret som en følge av kvotering og derfor legges det et slør av mistenksomhet over alle kvinner», skriver forskerne i sluttrapporten.

Mangel på kunnskap opprettholder myten om at ‘alle kvinner er kvotert’. Det bidrar til at Forsvaret ikke har klart å utnytte kvotering som virkemiddel for å skape en mer mangfoldig kultur.

I fire år har fire forskere fra Østlandsforskning samlet inn et rikt datamateriale som består av dokumentstudier, kartlegging av foreliggende statistikk, kvalitative intervjuer og observasjoner i feltøvelser, undervisning og seleksjon. Totalt er 95 informanter intervjuet i prosjektet. Resultatene legges i dag frem i fire forskningsrapporter (2014/14, 2014/13, 2014/08 og 2014/04) som kan lastes ned her. Fra før av er det publisert en forprosjektsrapport (2012/06) som kan lastes ned her.