Prosjektet Menn i helse, kan regnes som et suksess og bidrar til flere menn som helsefagarbeidere i helse- og omsorgssektoren. Det sørger også for at flere arbeidsledige menn får den opplæringen de trenger for å komme seg ut i arbeid.

Dette var konklusjonen da Østlandsforskning i 2016-2018 følgeevaluerte det nasjonale tiltaket som får flere menn mellom 25 og 55 år til å jobbe i helse- og omsorgsyrker. Forskerne kom også med en rekke anbefalinger for å videreutvikle prosjektet. Nå gjør de opp status: Har Menn i helse blitt videreutviklet i tråd med anbefalingene?

Les Slik fikk flere arbeidsledige menn jobb i helsesektoren her 

For å finne ut av dette har forskerne våren 2020 intervjuet 21 informanter fordelt på tre fylker.

Fokus på kvalitet

En av konklusjonen nå er at prosjektet generelt har beveget seg fra å fokusere på kvantitet, i form av å skaffe nok deltakere, til i større grad å vektlegge kvalitet. De mennene som tas inn i prosjektet må både være egnede og motiverte. Samtlige informanter, som har blitt intervjuet i denne runden, forteller at prosessen knyttet til rekruttering av menn til prosjektet har blitt mer profesjonell.

Perioden der mennene jobber som helserekrutter er viktig, og vekslingen mellom teori og praksis erfares som positivt. Markedsføringen av prosjektet er i hovedsak godt ivaretatt.

Utviklingspotensiale

man med munnbind og operasjonshat

Mye tyder altså på at prosjektet er på riktig vei. Informantene bekrefter at nasjonalt team spiller en svært viktig rolle i Menn i helse  med hensyn til koordinering, kvalitetssikring, rekruttering, videreutvikling, kompetanseheving for ulike nøkkelaktører, og i arbeidet med å spre prosjektet til nye fylker. Fylkeskoordinatorene spiller en sentral rolle for å sikre samhandling og samarbeid om prosjektet regionalt, så også den funksjon bør beholdes.

Men forkserne ser fortsatt utviklingsspotensiale. Det bør blant annet jobbes med målet om et mer formalisert samarbeid med Utdanningsdirektoratet, og informasjon til menn i Nav om ordningen og potensielle arbeidsgivere.

Les hele rapporten ‘Menn i helse – en statusoppdatering’ her