Kun 3% av landarealet i Norge er dyrkbar jord. Samtidig har vi store utmarksressurser som er viktige for landbruket, men også for andre næringer. Statusen for dagens bruk av utmarksbeite står sentralt i et forskningsprosjekt som Østlandsforskning samarbeider om med NIBIO.

«Dette prosjektet er unikt i den forstand at det tar inn over seg at utmarksbruken er endret, skriver forskere Merethe Lerfald og Per Olav Lund om beiteprosjektet i en kronikk i Nationen. Antall beitedyr er redusert og lønnsomheten i seterdrifta er svekket. Samtidig påvirkes utmarka av at den har blitt rekreasjonsområde.

 Les hele kronikken i Nationen her

Verdien av utmarka

Prosjektet undersøker hva som påvirker beitebruken og hvilken verdi den har, ikke bare for landbruksnæringen men også for annen aktivitet og næringsvirksomhet i fjellområdene Valdres og Nord-Østerdalen.

Les mer om Fjellbeite- Endringer i utmarksbeiting og setring- årsaker, virkninger og tiltak på prosjektsidene fra NIBIO