Østlandsforskning er deltaker i et europeisk samarbeid om å utvikle kunnskap og policy for å fremme sosial innovasjon i marginale rurale områder. Prosjektet har tittelen ‘Social Innovation in Marginal Rural Areas’ (SIMRA) og finansieres gjennom EUs forskningsprogram Horisont 2020.

–Prosjektet gir instituttets fagmiljø en solid plass blant sentrale europeiske forskningsmiljøer på tema innovasjon og rural utvikling, sier direktør Roger Lian.  -Dette er viktige forskningstema for de omstillingsutfordringene som våre samfunn nå skal takle, ikke minst i fjellområdene, avslutter han.

Sosial innovasjon

Arbeidet ledes av James Hutton Institute i Skottland. Fra Østlandsforskning er forskerne Tor Arnesen og Kjell Overvåg involvert. –Våre rurale områder trenger mer fokus på sosiale innovasjoner, sier Arnesen. Han mener at styrking av naturvitenskap og teknologi har vært sett som selve grunnlaget for utvikling, velferd og nye arbeidsplasser. -Men de største utfordringene i vår tid har både en sosial og en teknologisk komponent, eller er rene sosiale spørsmål. Tenk på helse, eller på den meget synlige flyktningproblematikken, på demografiske endringer og velferd, matsikkerhet og bærekraftig jordbruk, energi, smart og grønnere transport, klimaendringer, inkluderende samfunn, oppsummerer han.

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Sosialt innovasjon er å skape verdier med bred deltakelse fra det sivile samfunn og med direkte eller indirekte økonomisk betydning. Arnesen: -Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller der partene samspiller på nye måter.

Sivilsamfunn

Ofte skjer innovasjonen på tvers av de tre sektorene stat, marked og sivilsamfunn, noe som kanskje er særlig viktige for rurale samfunn. Professor Håvard Teigen ved Høgskolen i Lillehammer har laget begrepet ‘sailing rationality’ for å beskrive en sosial evne, særlig i distrikts-Norge, til å gå sammen på tvers av sektorer og ha et helhetsblikk på utviklingen av samfunnet for å ‘drive skuta fram’.

Arnesen: -Arrangementsutvikling, turløypefenomenet både sommer og vinter er eksempler på sosiale innovasjoner hvor innsatsen fra det sivile samfunn gjennom mange år har vært og er helt avgjørende for det tilbudet, ikke minst i fjellområdene.  Det er vel liten tvil om at dette også har stor betydning for næringsliv i våre områder. Det samme kan vi si om etableringen av nettverk for lokalmat, fjell-øl med mer. Dette er alle eksempler på sosiale innovasjoner, mer enn at det dreier seg om teknologi og naturvitenskap.

Verdens største forskningsprogram

SIMRA-prosjektet har oppstart i april 2016 og varer i tre år. Horisont 2020 er EUs satsing på forskning og med 80 milliarder euro fordelt på sju år (2014-2020) er det verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.