Molden

 

I dag, den 11. desember, feirer vi den internasjonal fjelldagen. Fjelldagen ble etablert av FN, og ble første gang markert i 2003. Initiativet kom etter at år 2002 hadde vært det internasjonale fjell-året.

Hensikten med dagen er å skape forståelse for betydningen av fjellområdene og utfordringer man står ovenfor når det gjelder befolkning, levekår, næringsutvikling og miljø. Hvert år har et eget tema og i år er det «Fjell – nøkkel til en bærekraftig framtid». Fjellet er fornybar energi fra både vann og vind, og fjellet har mineralressurser som trolig blir mer aktuelt å utvinne i årene som kommer.

Fjellet er et matforråd som vår tradisjon med utmarksbeite for rein, sau, geit og storfe høster av, i en tid der matpolitikk i økende grad er en global utfordring. Samtidig er fjellet rekreasjon, fritid og turisme, og leveområder for arter som villrein og rovdyr. Fjellområdene er også områder hvor klimaendringer forventes å vises tidligere enn for andre områder. Norge er et kyst- og fjell-land, og 11. desember er det fjellet vi markerer.

I Norge har fjellområdene store utfordringer når det gjelder befolknings- og næringsutvikling, med en betydelig svakere utvikling og større utfordringer enn resten av landet. Store deler av fjellområdene er også vernet, med de muligheter og problemer det gir for å støtte opp under fjell- og fjellnære samfunns livsgrunnlag og vår vilje og evne til å bruke fjellets ressurser i en bærekraftig framtid. Fjellområdene er ikke en «tom» utmark, men områder preget av sterke og overlappende interesser og bruk.

Østlandsforskning har en strategisk satsing på forskning på fjellområdene i Norge, innenfor tema som politikk, planlegging og forvaltning, reiseliv, villrein, regional utvikling og nye næringer. Internasjonalt er «Fjellforskning» et stort forskningsfelt, og vi har i dette arbeidet et nært samarbeid med sentrale internasjonale forskningsmiljøer. Vi er også utgivere av Tidsskriftet UTMARK, hvor vi inviterer både forskere og brukere til en faglig dialog om bruk av og forskning på fjell. Publikasjonen har både en populærvitenskapelig og vitenskapelig del, og inviterer også med dette til den brede dialogen om fjellet – nøkkel til en bærekraftig framtid.