Hvorfor blir det ikke brukt mer tre når det bygges i byområder? I prosjektet ‘Innovasjonsbarrierer for industrialisert, urbant trebyggeri’ kartlegges faktorene som fremmer og hemmer bruk av trebaserte industriprodukter i byområder på Østlandet.

-Vi har tradisjon for å bruke mye tre når vi bygger eneboliger og rekkehus i Norge, mens blokkene har hatt lite bruk av tre, sier forsker Eivind Merok. Han presenterte prosjektet forrige uke på Østerdalskonferansen. Presentasjonen kan lastes ned her.

C02-utslipp fra produksjon av byggevarer som betong og sement er høye, mens trematerialer bidrar til å binde C02. Økt bruk av tre i større byggeprosjekter kan derfor gi et viktig bidrag til overgangen til et lavutslippssamfunn. Dessuten har det stort verdiskapningspotensiale for Innlandet, der det er betydelige skogresussurser. Både i Skog 22 og i Innlandsutvalgets rapport identifiseres foredling av skogressurser som en sentral mulighet for å styrke næringsutviklingen i regionene.

Spørreundersøkelse

I mars sendes det en spørreundersøkelse til byggeherrer og entreprenører i 600 forskjellige byggeprosjekter på Østlandet. Formålet er å finne ut hvor mye trematerialer de bruker, og hva deres holdninger til bruk av industrielle løsninger er.  Forskerne ønsker også å få vite mer om deres forhold til klimabetydningen av byggevarer.

I tillegg skal det gjennomføres casestudier av byggeprosjekter med høy og lav anvendelser av tre i bystrøk. Også innovasjonsaktiviteten blant bedriftene i treindustrien kartlegges.

Prosjektet er et samarbeid med Tretorget AS og finansieres av RFF Innlandet. 

Meroks presentasjon ved seminaret «Fremtidens løsningsspor – økt industrialisering», Mjøselement den 6. april ligger her.