Østlandsforskning har på oppdrag av Krigsskolen gjennomført en litteraturstudie om prosjektbasert læring. Fokuset har vært å finne frem til kunnskap som kan bidra til å utvikle prosjektbasert læring som arbeidsform og læringsstrategi ved Krigsskolen. Rapporten kan lastes ned her.

Forskningen har ulike forskningsfokus, metoder og viser til ulike resultater, men til sammen kan litteraturgjennomgangen benyttes som en veiledning i videre utvikling av prosjektbasert læring ved Krigsskolen.

-Det synes å være mest forskning på prosjektbasert læring i grunnskolen, og da særlig fra naturfagundervisningen.  Vi finner langt færre studier fra høyere utdanning, og de studiene vi finner er særlig fra ingeniørutdanning (tekniske prosjekter) og design-utdanning (design-prosjekter). Forskning på prosjektbasert læring hvor «output» er akademisk tekstarbeid, eksempelvis fagessays, er det lite av, sier prosjektleder Mona Stokke. 

Det finnes svært få studier som ser på interaksjonsformer mellom studenter i en prosjektgruppe, og hva slags prosesser og læringsprodukter ulike interaksjonsformer fører til. Dette til tross for at de aller fleste artikler vi har fanget opp gjennom litteratursøk, legger til grunn at prosjektbasert læring skjer i en gruppe. Kvalitative beskrivelser og analyser av læringsprosessen slik den kan fremstilles med ulike former for aktiviteter, deltakelse og interaksjoner i en prosjektgruppe, er veldig mangelfull. Dette er et kunnskapshull i forskningen.

-Hvis man skal studere prosjektarbeid på en måte som involverer det sosiale, og ikke bare enkeltindividet, mener vi det sosiokulturelle perspektivet er viktig, og her behøves flere kvalitative studier, mener Stokke.