Denne rapporten er en del av et treårig norsk/svensk forskningsprosjekt som ser på betydningen av sosiale årsaker til sykefravær og de sykmeldtes opplevelse av å være sykmeldt. Målet med prosjektet er å bidra til ny innsikt i hvordan samspillet med omgivelsene kan fremme og hemme sykemeldinger. I denne rapporten viser vi til de funnene fra kvalitative studier. Data er hentet inn ved individuelle intervjuer med sykmeldte som faller innunder diagnosegruppene muskel- og skjelettsykdom og psykisk sykdom. Forskningsspørsmålene som tas opp inkluderer: 1) å avdekke oppfatninger omkring årsaker til egen sykdom, 2) å få frem ulike erfaringer, situasjoner og hendelser omkring det å være sykmeldt, bl.a. hvordan de opplever selve rollen som sykmeldt og hva de gjør for å mestre sin sykdom og det å være sykmeldt, og 3) å få frem opplevelsen av andres holdninger til deres sykefravær og livssituasjon. Denne rapporten viser til de svenske funnene i studien. Det er tilsvarende gjennomført en norsk studie og levert en norsk rapport (også utgitt i ØFs rapportserie). Denne rapporten er skrevet på svensk.

Bestill rapport

Sjukskrivning – sociala orsaker och innebörder. Rapport om sjukskrivning i Sverige. | (rapportnr. 201104)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X