Untitled Document Arbeidsgruppens konklusjoner: En nasjonal kulturbåt vil være et tjenlig redskap for kulturformidling både overfor kystbefolkningen og utlandet vil representere en viktig arena for kulturopplevelser og et betydningsfullt tilskudd til kystbefolkningens kulturtilbud vil ikke erstatte men være et viktig supplement til regionale og lokale kulturbygg Følgende forutsetninger må være tilstede: realisering av båten må være et statlig ansvar og staten må også ta et delansvar for driften båten må tilrettelegges spesifikt for kulturformidlingsformål være tilgjengelig og tjenlig for brukere fra både nasjonalt, regionalt og lokalt kulturliv være tjenlig for flerbruk og for et mangfold av kulturuttrykk, og være rettet mot brede publikumsgrupper økonomi og driftsorganisasjon må sikre høy kvalitet og mangfold i båtens kulturelle innhold kulturformidling må være båtens primære bruksområde, men utleie for andre formål kan utgjøre et supplement den norske kultubåten må, som byggverk, framstå som et kulturobjekt av høy kvalitet Utredningen kan du lese

Bestill rapport

Ny nasjonal kulturbåt? Utredning utarbeidet av en arbeidsgruppe | (rapportnr. 200410)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X