Rapporten er en evaluering av etablermodellen i Hedmark som ble iverksatt fra 2004. Evalueringen viser at Hedmark har en næringsstruktur som vanskeliggjør at man kommer høyt på landsbasis mht. ny-etableringer. Organisering av tilbudet til arbeidsplassetablereren som et gratis tilbud med regionalisert undervisning har stor oppslutning hos både deltakere og hos aktører i virkemiddelapparatet. Det samme gjelder det faglige innholdet i kurset. En felles etablerermodell for hele fylket støttes av et flertall av de intervjuede personene. Det regionale nettverket som er etablert vurderes som positivt, men bør ikke bli toppstyrt. I tillegg bør det være utviklingsorientert slik at man i størst mulig grad kan bidra til en positiv næringsutvikling i fylket.

Bestill rapport

Ny etablerermodell i Hedmark | (rapportnr. 200621)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X