Dette notatet er en evaluering av e-helseverktøyet «Min livsstil- ung helse» utarbeidet av Enforme AS og utprøvd i to videregående skoler i Oppland. På bakgrunn av gruppeintervjuer med 23 elever og individuelle intervjuer med to lærere som har ansvar for det helsefremmede arbeidet ved skolene, viser evalueringen at elevene ga uttrykk for dette var et godt redskap for å sjekke egen helse og livsstil. Samtidig var de motiverte til å gjøre endringer i egen livsstil, men de var i tvil om de ville klare det på egen hånd. Gjentatt bruk av testen og et endringsopplegg i skolens regi til støtte for elevene vil kunne ha et potensiale for konkrete helse- og livsstilsendringer, samt på sikt gi en bedre opplæring i helse og livstil i den videregående skolen. Tiltaket passer inn i det øvrige forebyggende arbeidet ved skolene, men de to skolene har noe ulik erfaring, når det gjelder nytten av testresultatene som arbeidsverktøy. Dette henger blant annet sammen med hvor langt de har kommet i det helsefremmende arbeidet ved skolene.

Bestill rapport

Min livsstil – ung helse. Evaluering av et e-helseverktøy for elever i videregående skole | (rapportnr. 201501)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X