Stange trygdemedisinske poliklinikk (STP) ble opprettet ved inngangen til 1996 for å arbeide med tidligintervensjon overfor langtidssjukmeldte med muskel- og skjelettlidelser. STP er en forsøksordning, i hovedsak finansiert av Rikstrygdeverket og Sosial- og helsedepartementet. Forsøket skal gå ut 1997, og sluttevalueres da. For å bruke forsøksperioden best mulig, ønsket en i prosjektet en mellomevaluering for å se hvordan prosjektet fungerte i forhold til de oppsatte målsettinger. Østlandsforskning fikk dette oppdraget, og har gjennomført det ved å intervjue de sentrale aktørene, samt representanter for primærhelsetjenesten, trygdekontoret og arbeidsgiverne. Hovedinntrykket er at prosjektet fungerer bra, og at det møter et behov i feltet. Samtidig viser tilbakemeldingene at prosjektet artikulerer en uenighet om hva som er riktig fysioterapi, og om hvor profesjonsgrensene skal trekkes, og det avdekker også at arbeidsgiverne mener at trygdekontoret bør være mer aktive for å få arbeidstakerne tilbake i jobb.

Bestill rapport

Mellomevaluering av Stange trygdemedisinske poliklinikk | (rapportnr. 199701)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X