Mellomevaluering av Stange trygdemedisinske poliklinikk

Stange trygdemedisinske poliklinikk (STP) ble opprettet ved inngangen til 1996 for å arbeide med tidligintervensjon overfor langtidssjukmeldte med muskel- og skjelettlidelser. STP er en forsøksordning, i hovedsak finansiert av Rikstrygdeverket og Sosial- og helsedepartementet. Forsøket skal gå ut 1997, og sluttevalueres da. For å bruke forsøksperioden best mulig, ønsket en i prosjektet en mellomevaluering for… Les mer »