Dette er en utredning av lokale sosiale konsekvenser av en hovedflyplassutbygging på Gardermoen. Utredningen er geografisk avgrenset til de to aktuelle vertskommunene for flyplassen, Nannestad og Ullensaker. Rapporten er særlig opptatt av hvilke sosiale konsekvenser en hovedflyplassutbygging kan ha for utsatte grupper i lokalsamfunnet og hva slags forebyggende strategier som bør velges for å hindre eller redusere omfanget av sosiale problemer. Datagrunnlaget er intervjuer med nøkkelpersoner i de to kommunene, offentlig statistikk og dokumenter, og erfaringsmateriale fra andre større utbygginger. Konsekvensene som vurderes er særlig konsentrert om bosettingsmønster og boligutbygging, lokalkulturen, kommunale tjenester og muligheter for konflikter i lokalsamfunnet. Av utsatte grupper tas opp situasjonen for barn og ungdom, svake grupper på arbeidsmarkedet, de enslige på boligmarkedet, de eldre, de som må flytte og innflytterne. Dessuten drøftes sannsynlige konsekvenser for sosialsektoren i kommunene. Til slutt drøftes hvilke strategier kommunene kan velge for å forsøke å forebygge negative sosiale konsekvenser av utbyggingen.

Bestill rapport

Lokale sosiale konsekvenser av en hovedflyplassutbygging på Gardermoen. | (rapportnr. 199206)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X