Rapporten formidler samfunnsvitenskapelige studier av bestandsforvaltning av villrein, og villrein som tema ved arealplanlegging. Datagrunnlaget er casestudier på Hardangervidda og i Rondane samt en spørreundersøkelse til alle medlemmer av villreinutvalg og villreinnemnder. Systemet for bestandsforvaltning fungerer etter intensjonene. Det er et eksempel på en godt fungerende forvaltning av en fellesressurs. Villreinens leveområder er også fellesressurser. Det er dermed en utfordring å etablere en regional arealforvaltning og – planlegging. I mange villreinområder er en slik forvaltning sikra via bruk av naturvernloven. For utenforliggende områder er spørsmålet hvilke muligheter plan- og bygningsloven gir for etablering og implementering av en arealplanlegging som ivaretar hensynet til villreinen, men også gir muligheter til næringsutvikling. Fylkesdelplaner er en slik mulighet. Evalueringen av villreinnemndene viser at de i hovedsak fungerer etter intensjonene, men svak økonomi har redusert deres handlingsmuligheter. Det er en utfordring er å styrke nemndenes påvirkning innen arealplanlegging.

Bestill rapport

Kriterier for en bærekraftig villreinforvaltning – et samfunnsvitenskapelig perspektiv på forvaltning av bestander og arealer. | (rapportnr. 200513)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 210,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X