Rapporten gir en kunnskapsoppsummering om effektene av ulike typer inngrep i vassdrag. Oversikten omfatter vassdragsinngrep som fjerning av kantvegetasjon, opprensking, utfylling, masseuttak, veibygging i og langs vassdrag og kanalisering/forbygging/senking. Hovedvekten legges på beskrivelse av effektene på plante- og dyrelivet i vassdragene. Beskrivelse av sedimeterings- og erosjonsforhold, vannkjemi og effekter på landskap tas med i den grad dette belyser de biologiske effektene. Rapporten inneholder også beskrivelser av avbøtende tiltak og av de ulike inngrepenes effekt på bruken av vassdragene til friluftsliv. Rapporten påpeker felter der behovet for videre forsningsinnsats er stor.

Bestill rapport

Inngrep i vassdrag. Effekter og tiltak. | (rapportnr. 199309)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X