Rapporten beskriver forsøk med re-etablering av kreps gjennom utsettinger av voksen kreps i 5 mindre elver som tidligere har vært belastet med forurensning og fysiske inngrep. Biotopforbedrende tiltak har blitt utført i en av elvene. Forsøkene har inkludert studier av vandringer til den utsatte krepsen, bl.a. effekt av akklimering og betydning av krepsens opprinnelige lokalitet (elv eller innsjø). Utvalgte vannparametre har blitt overvåket over en to-årsperiode. Generelt viser krepsen en sterk trang til vandring, uavhengig av utsettingsmetode eller avstamming. Vandringstrangen, kombinert med sterkt reduserte leveområder på lavvannføring sommer og vinter, samt predasjon fra mink, er trolig årsaken til at det i ingen av lokalitetene ser ut til å lykkes med å bygge opp igjen en ny krepsebestand på relativt kort sikt.

Bestill rapport

Forsøk med re-etablering av krepsebestander i tidligere forurensede og kanaliserte vassdrag | (rapportnr. 199628)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X