Handelshøgskolen Innlandet ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring og Østlandsforskning skal i samarbeid med universitet i Tromsø (UiT) utvikle, gjennomføre og evaluere en pilot i bruk av arealstrategi i små distriktskommuner. Piloten er tenkt som et tilbud til seks kommuner i Nordland og Trøndelag, som er med i Distriktssenterets prosjekt «Kommune 3.0».

Kommunene skal teste ut om bruk av arealstrategi kombinert med riktig bruk av landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) kan bidra til forenkling og forbedring av deres arealplanlegging og kobling av denne til samfunnsdelen.

Oppdragsgiveren er Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Bakgrunn for prosjektet

Flere utredninger bekrefter at mange små distriktskommuner av ulike årsaker har begrenset plankompetanse og –kapasitet. Små distriktskommuner med færre enn 2500 innbyggere har ofte store LNFR-områder og små planleggingsmiljøer. Samtidig ser de at planleggingen er et viktig verktøy for å tilrettelegge for ønsket samfunnsutvikling og for å lykkes med næringsutvikling. Mange kommunes etterspør derfor eksempler på effektive, men lite ressurskrevende strategi- og planprosesser. Piloten og evalueringen skal kunne bidra som målrettet veiledning i hvordan småkommuner kan utvikle og bruke arealstrategier.

Hvordan

Forskergruppen, med prosjektleder Aksel Hagen, prosessleder Trude Helle Eide, forsker Hans Olav Bråtå og andre kollegaer fra både HINN og UiT legger opp til både digitale samlinger og fysiske møter med kommunene, oppfølging og bistand med kvalitetssikring og fremdrift og en evaluering. På bakgrunn av arbeidet skriver prosjektteamet en rapport som også skal inneholde en veiledningsdel rettet mot småkommuner generelt og vurdere behov for mulig gjennomføring av etter- og videreutdanningstilbud. Prosjektet ferdigstilles senest våren 2022.