‘I malstrømmen: Norges Bank og næringslivet i kriser og krig’ er tittelen på foredraget forsker Eivind Merok nylig holdt for Norges Bank regionale nettverk region Øst.

Østlandsforskning har i årevis  vært agent for Norges Bank og samlet inn data for region Innlandet. Sju regionale nettverk over hele landet gir viktige innspill til Norges pengepolitikk. I oktober ble det avholdt nettverksamling for Innlandet på Lillehammer, i desember sto Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud for tur.

Meroks foredrag for nettverket i Oslo-området behandler Norges Banks forhold til næringslivet i Norge i perioden 1914 til 1939.
I denne perioden mistet sentralbanken kontroll over prisutviklingen, og forstyrrelser i pengemarkedene skapte grunnlag for en krise i realøkonomien. Perioden viser slik betydningen av en velfungerende pengepolitikk gjennom et moteksempel fra en periode hvor sentralbanken lykkes relativt sett dårlig.

Foredraget knytter disse utviklingstrekkene til utviklingen i skipsfart, finansnæringen og treforedlingsindustrien, og gir illustrasjoner på omfanget av rystelsene som rammer næringslivet. Avslutningsvis peker Merok på episoder hvor Norges Bank drev et stille, finansielt diplomati for å løse situasjonen. Selv om Norges Bank ble gitt ansvaret for krisene som rammet norsk økonomi, viste banken stor vilje til å komme enkeltnæringer og bedrifter i møte.

‘I malstrømmen’ er basert på den nylig publiserte monografien om Norges Banks historie (Einar Lie et al, Norges Bank 1816-2016). Merok supplerer perspektivene derifra med egne forskningsfunn hentet fra hans arbeid om norsk skipsfarts historie og norsk finanshistorie i mellomkrigsårene.

Samlet gir foredrag et utgangspunkt for refleksjoner om sentralbankens betydning i norsk økonomi.

-Kriseforløpet i mellomkrigsårene har vært gjenstand for mye historieforskning, og representerer en sentral periode for å forstå sentralbankens rolle i moderne økonomier, forklarer Merok.