«Norges Bank regionale nettverk har utviklet seg til å bli en av våre viktigste informasjonskilder for å forstå utviklingen i norsk økonomi», mener sentralbanksjefen Øystein Olsen. Forskere fra Østlandsforskning er snart i gang igjen med å hente inn informasjon, og deres data er viktig innspill til Norges pengepolitikk og beslutninger rundt styringsrenten.

Norges Bank regionale nettverk er delt inn i sju regioner, og Østlandsforskning er ansvarlig for å samle inn data for region Innlandet. «I år blir det fem intervjurunder og vi spør i total nesten 200 store og små bedrifter om blant annet deres aktivitetsnivå, sysselsetning, innvesteringer, kostnader og forventninger», forteller samfunnsøkonom Katrine Gløtvold-Solbu. Informantene er geografisk spredt fra Sjåk i nord til Eidskog i sør.

Sentralbanksjefen ser på intervjurundene i det regionale nettverket som en økonomisk radar som fanger omslag tidlig. Han sier at det er en utfordring at offisiell statistikk kommer inn litt seint, og dermed ikke har fanget opp den siste tidens utvikling. «Informasjon fra det regionale nettverket kommer raskere og gir oss innsikt i næringslivets vurdering av fremtidsutsiktene. Denne informasjon har vist seg å være treffsikker. Dette gir oss muligheten til å dosere og tidfeste renteendringene bedre enn det vi hadde vært i stand til om vi hadde låst oss inne i hvelvet og bare lest offisiell statistikk med langt tidsetterslep», forklarer han.

Intervjurunder

I første runden, som starter 19.januar, står 48 bedrifter Nord-Gudbrandsdalen, Lillehammer, Glomdalen, Gjøvik/ Toten, Elverum og Hedemarken på listen. Fokuset ligger på seks ulike næringer: eksport industri, hjemmemarkeds industri, bygg og anlegg, varehandel, tjenesteyting privat, tjenesteyting næringsliv og offentlig sektor. I tillegg svarer brede kontakter som for eksempel banker, NAV og NHO Innlandet på generelle spørsmål om hvordan det går med næringslivet i forskjellige sektorer i området. Intervjuene oppsummeres i rapporter som sendes Norges Bank.

«Historiene som bedriftsledere forteller oss kan gi oss viktig informasjon i tillegg til de tallfestede anslagene de gir. For å forstå driverne i økonomien trenger vi innsikt i hvordan ledere i ulike virksomheter tenker», sier Olsen.

Bedriftsbesøk med sentralbanksjef Olsen

 

I høst var Olsen sammen med Dag Huse fra Norges Bank Investment Management på Hamar for å møte bedriftene i region Innland. Han hold foredrag, snakket med skoleelever fra Hamar Katedralskole og besøkte den lokale industribedriften K.A. Rasmussen. «Denne bedriften har hatt en fascinerende reise fra gullsmedverksted til ledende nordisk leverandør av edelmetallprodukter til industrien», forteller Olsen. Informasjon fra slike bedrifter er av stor verdi for Norges Bank: «Som både bedriftsleder og produksjonsleder levende forklarte, merkes løpende endringer i produksjonsvolumet i disse næringene umiddelbart på ordreboken til denne relativt lille og anonyme bedriften på Hamar.»