Bidra til en positiv samfunnsutvikling er det viktigste motivet for ungdommer i Namibia som ønsker å bli selvstendig næringsdrivende. «I want to make a difference in my country», svarer en av entreprenørene i Østlandsforsknings nye studie: Tracing study in Namibia.

700 unge Namibiere har i november 2015 svart på en survey om entreprenørskap.  Deltakerne er mellom 18 til 25 år og ønsker å starte et bedrift eller allerede har vært involvert i bedriftsetablering eller sosialt entreprenørskap.

Flere nevnte at de viktigste grunnene for å bli selvstendig næringsdrivende i stedet for å være arbeidstaker er å bidra til samfunnet. I tillegg handler det om å skape en interessant jobb, og en målsetting om å være ansvarlig.

Denne Facebookkampanje ble brukt for å rekruttere unge voksne til å delta i studien. Utvalget kan ikke bli sett på som representativt, men resultatene er eksempler på unge namibiernes erfaringer.

Denne Facebookkampanje ble brukt for å rekruttere unge namibiske entreprenører til å delta i studien. Utvalget kan ikke bli sett på som representativt, men resultatene er eksempler på unge namibiernes erfaringer.

Vil gjøre en forskjell

Slik forteller en av de spurte om hvorfor hun ønsker å starte egen bedrift:  «…to help unemployed youth out there in the country to make a better future for them to support their family as well for me to help my family and … to help our country»

I 2004 ble det bestemt at Entreprenørskap skulle være et obligatorisk fag i den Namibiske grunnopplæringen, og fra 2008 har alle elever i trinn 8.-10. hatt Entreprenørskap. Norad og Namibiaforeningen støttet utviklingen av faget, og Østlandsforskning evaluerte etableringen av faget i 2008 gjennom rapporten Evaluation of Pedagogical Entrepreneurship.

Den nye studien av 2015 følger opp dette arbeidet, og de spurte var svært godt fornøyde med faget Entreprenørskap. De opplever at Entreprenørskap ga dem kunnskap om det å starte og drive en bedrift, og at faget har vært av stor betydning for deres senere interesse for entreprenørskap. En av deltakerne beskriver faget slik: «The subject taught me about the basics of being an entrepreneur and running a business successfully. It somewhat played an important role in leading me to the decision that I wanted to be self-employed and create jobs for others. It also helped me realize that I had all the characteristics required to be a successful entrepreneur.»

Mangler startkapital

2015-studien ser også på noen av utfordringene med å starte egen bedrift. Mangel på kapital er det største problemet, og i tillegg kan det være mye byråkrati og papirarbeid i registreringsfasen.

Utvalget ble rekruttert gjennom en Facebook-kampanje i november 2015. Resultatene kan ikke generaliseres til populasjonen av unge Namibiere, men studien er egnet til å gi noen indikasjoner om unge Namibiere med særlig interesse for entreprenørskap sine erfaringer og synspunkt på det å starte en bedrift og å ha gjennomført faget Entreprenørskap.

Forskningsnotatet er skrevet av Vegard Johansen og Kristine Lundhaug, og det kan lastes ned her.